Dettalji tax-Xogħol

 • Avatar

  Operations Manager (Projects)

   Nru. ta' Referenza Ċirkulari Nru. HR/MTIP 7/2020


  Impjegati tas-Servizz u tas-Settur Pubbliku  

  Indefinita  

  Tekniċi u Industrijali
  Data ppubblikata: 22/05/2020 12:00
  Data tal-għeluq: 05/06/2020 19:00
  Ministeru: Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali

Konnessjoni
Ara d-dokument English 
Ara d-dokument Maltese 
Ara d-dokument Annex A 
1. Id-Direttur (People Management), Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Operations Manager (Projects) fil-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.

2.1. Din il-ħatra hija soġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ (12) –il xahar.

2.2. Is-salarju ta’ Operations Manager (Projects) huwa ta’ Skala ta' Salarju 7, li fis-sena 2020 huwa ta’ €24,894 fis-sena, li jiżdied b’€531.17 fis-sena sa massimu ta’ €28,081.

2.3. Minn jilħaq jkun intitolata għal dawk il-benefiċċji l-oħra u soġġetta għal dawk il-kondizzjonijiet u obbligi oħra kif jkunu stipulati fi kwalunkwe ftehim pertinenti bejn il-Gvern ta' Malta u l-Unjoni kompetenti.

2.4. Applikazzjonijiet laterali minn uffiċjali pubbliċi li diġà għandhom ħatra fl-istess grad li qed tkun reklamata huma permessi biss jekk il-qasam ta’ speċjalizzazzjoni tal-post vakanti huwa differenti minn dak tal- applikant u jeħtieġ kwalifika speċifika relatat bħala rekwiżit ta’ eliġibbiltà, li l-applikant irid jissodisfa. 


Dmirijiet

3. Wieħed jista' jara d-dmirijiet għal din il-post ta' Operations Manager (Projects) fl-Anness A li tinsab ma' din iċ-Ċirkolari.

Eliġibbiltà

4.1. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jew Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta li huma mislufin/detailed/deployed /attached ma’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku li japplikaw għandhom ikunu konfermati fil-ħatra tagħhom kurrenti u:

a) Fil-grad ta’ Principal Technical Officer, li l-ħatra tagħhom f’dan il-grad tkun ġiet konfermata; JEW

b) Fil-grad ta’ Works Manager I jew Technical Officer III u li ġew assimilati bħala Officers in Grade 9 jew Officers in Grade 8 skont Sezzjoni 3 tal-Ftehim tal-Gradi Tekniċi u li l-ħatra tagħhom f’dan il-grad ġiet konfermata; JEW

c) Fil-grad ta’ Senior Technical Officer, li l-ħatra tagħom f’dan tkun ġiet konfermata, u li huma fil-pussess ta’ mill-inqas Higher Technician Diploma (HTD) f'Livell 5 tal-MQF (suġġetta għall-minimu ta’ 60 kreditu ECTS/ECVETS jew ekwivalenti) f’qasam tekniku relatat jew kwalifika komparabbli f'Livell 5 tal-MQF, u li għandhom mhux inqas minn ħames (5) snin esperjenza f’site project management u/jew workforce supervision; JEW

d) Fil-grad ta’ Senior Technical Officer, li l-ħatra tagħhom f’dan il-grad tkun ġiet konfermata, u li huma fil-pussess ta’ kwalifika rikonoxxuta (ta’ sentejn (2) fuq bażi full-time jew ekwivalenti) f’livell 4 tal-MQF (suġġett għal minimu ta’ 120 ECTS/ECVET kretti, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi li bdew minn Ottubru 2003) f’qasam tekniku relevanti, u li għandhom sentejn (2) esperjenza ta’ xogħol pruvata flimkien ma’ ħames (5) snin esperjenza f’site project management u/ jew workforce supervision; JEW

e) Fil-Klassi Teknika, liema ħatra f’din il-klassi ġiet ikkonfermata u li huma fil-pussess ta’ kwalifika rikonoxxuta f’Livell 6 tal-MQF (suġġetta għal minimu ta’ 180 ECTS/ECVET krediti, jew ekwivalenti fir-rigward ta’ programmi li bdew minn Ottubru 2003), f’qasam tekniku jew kwalifika kumparabbli professjonali u ħames (5) snin esperjenza f’site project management u/ jew workforce supervision; 

Il-Higher Technician Diploma hija meqjusa bħala kwalifika f'Livell 5 tal-Malta Qualification Framework (suġġetta għall-minimu ta’ 60 kreditu ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti). Persuna li jkollha kwalifika rikonoxxuta f'Livell 4 tal- Malta Qualification Framework (suġġetta għall-minimu ta’ 120 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti), segwita b'sentejn (2) esperjenza xierqa u ppruvata, titqies bħala li tissodisfa l-klawsola ‘Higher Technician Diploma’ jew kwalifika xierqa u kumparabbli li tinsab f’paragrafu 4.1 (c). Is-sentejn (2) esperjenza xierqa u ppruvata, iżda, ma jistgħux jingħaddu wkoll bħala parti mill-ħames snin esperjenza oħra mandatorja f' site project management u/jew workforce supervision. 

4.2. Uffiċjali Pubbliċi li għandhom grad fi klassi partikolari, u li ngħataw il-ħatra ta’ Officer in Scale permezz ta’ deċiżjoni tal-Grievances Unit fl-istess skala ta’ dak ta’ grad ogħla fl-istess klassi, huma eliġibbli li japplikaw għal gradi miftuħa għal uffiċjali li għandhom tali grad ogħla bl-istess skala ta’ dik tal-ħatra ta’ Officer in Scale.

Is-snin ta’ servizz mid-data ta’ meta ġiet effettiva l-ħatra bħala Officer in Scale jgħoddu bħala parti mis-snin ta’ servizz mitluba fis-sejħa t’applikazzjonijiet.

Kwalunkwe kriterju ieħor t’eliġibbilta’ għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa t’applikazzjonijiet.

4.3. Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eligibbilità, basta jkunu fis-suġġetti mitluba. 

Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki imsemmija hawn fuq formalment xorta jiġu ikkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew approvati għall-għoti tal-kwalifiki imsemmija jew inkella jkunu lestew b’suċċess il-krediti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti, meħuda bħala parti minn programm ta’ studju ta’ livell ogħla tal-MQF rikonoxxut, kif mitlub fil-kriterji tal-eliġibilita’ ta’ hawn fuq, sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.  

4.4. Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.3 hawn fuq, mhux biss sal-ħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

4.5. L-applikanti prospettivi għandhom jaraw il-proviżżjonijiet ġenerali marbuta ma’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand l-MQRIC, jew awtorita’ pertinenti oħra, kif applikabbli (ara l-link aktar ‘l isfel).
Ministry / Department :
Ministry for Transport, Infrastructure and Capital Projects
Contact Person :
Customer Care Unit
Address :
Block A, Francesco Buonamici Street, Floriana FRN1700
Telephone :
22927864
Email address :
recruitment.mtip@gov.mt ​​

 • Nota

 • Kull sejħa għall-Applikazzjonijiet tagħlaq fis-sebgħa ta' filgħaxija tad-data rispettiva jekk ma jkunx indikat mod ieħor.
 • F'każ ta' konflitt fl-interpretazzjoni ta' xi parti/jiet mis -sejħa għall-applikazzjonijiet, l-interpretazzjoni finali trid tkun dik tal-verżjoni Maltija tas-sejħa.