Dettalji tax-Xogħol

 • Avatar

  Learning Support Educators (LSE)

   Nru. ta' Referenza Gazzetta tal-Gvern datata 20/01/2023


  Pubbliku Ġenerali  

  Indefinita  

  Tagħlim u Edukazzjoni
  Data ppubblikata: 20/01/2023 12:00
  Data tal-għeluq: 29/12/2023 17:15
  Ministeru: Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni

Konnessjoni
Ara d-dokument Malti 
Ara d-dokument English 
Ara d-dokument Annex A  
Il-Miniseru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni (MEYR) jixtieq jiġbed l-attenzjoni tal-applikanti interessati li l-ebda forma t'abbuż fuq it-tfal m'huwa tollerat. Fil-proċess tar-reklutaġġ, l-MEYR jimxi mal-Liġi Sussidjarja 327.546 (Regolamenti tal-2016 dwar ir-Reklutaġġ, Taħriġ Inizjali u Żvilupp Professjonali Kontinwu u Protezzjoni ta' Minorenni fl-Edukazzjoni Obbligatorja).

1. Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Learning Support Educators fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni.

2.1. Din il-ħatra hija soġġetta għal perijodu ta’ prova ta’ tnax-il (12) xahar għal Learning Support Educator III u għal perijodu ta’ prova ta’ sitt (6) xhur għal Learning Support Educator II u I.

2.2. Is-salarju għal post ta’ Learning Support Educator III għal dawk l-applikanti li jidħlu fil-grad bir-rekweżiti taleleġibbiltá ta’ paragrafu 4.1 (iii) huwa ta’ Skala ta' Salarju 10, li f’2023 huwa ta' €23,029.57 fis-sena, li jiżdied b’€407.67 fis-sena sa massimu ta’ €25,475.59.

2.3. Persuna fil-grad ta’ Learning Support Educator III titla’ fi Skala ta’ Salarju 9, li f’2023 huwa, (€24,494.79 x €447.33 - €27,178.77), wara ħames (5) snin servizz fil-grad ta’ LSE III fi Skala ta’ Salarju 10, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.4. Is-salarju għal post ta’ Learning Support Educator II, għal dawk l-applikanti li jidħlu fil-grad bir-rekweżiti taleleġibbiltá ta’ paragrafu 4.1 (iv) huwa ta’ Skala ta' Salarju 12, li f’2023 huwa ta' €20,270.04 fis-sena, li jiżdied b’€354.00 fis-sena sa massimu ta’ €22,394.04.

2.5. Persuna fil-grad ta’ Learning Support Educator II titla’ fi Skala ta’ Salarju 10, li f’2023 huwa, (€23,029.57 x €407.67 - €25,475.59), wara ħames (5) snin servizz fil-grad ta’ LSE II fi Skala ta’ Salarju 12, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.6. Is-salarju għal post ta’ Learning Support Educator I, għal dawk l-applikanti li jidħlu fil-grad bir-rekweżiti taleleġibbiltá ta’ paragrafu 4.1 (v) huwa ta’ Skala ta' Salarju 15, li f’2023 huwa ta' €16,452.64 fis-sena, li jiżdied b’€298.00 fis-sena sa massimu ta’ €18,240.64.

2.7. Persuna fil-grad ta’ Learning Support Educator I titla’ fi Skala ta’ Salarju 14, li f’2023 huwa, (€17,672.36 x €316.83 - €19,573.34), wara ħames (5) snin servizz fil-grad ta’ LSE I fi Skala ta’ Salarju 15, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti, u terġa’ titla’ fi Skala ta’ Salarju 13, li f’2023 huwa, (€18,950.90 x €335.50 - €20,963.90) wara ħames (5) snin oħra ta’ servizz fil-grad ta’ LSE I fi Skala ta’ Salarju 14, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.8. Barra minn hekk, persuna fil-grad ta’ Learning Support Educator I, li jieħdu l-intizjattiva u jtemmu b’suċċess kwalifika sħiħa (Diploma) f’Livell 5 tal-MQF hekk kif msemmija f’paragrafu 4.1 (iv), tiġi awtomatikament promossa fil-grad ta’ Learning Support Educator II fi Skala ta’ Salarju 12.

2.9. Barra minn hekk, persuna fil-grad ta’ Learning Support Educator I jew II, li jieħdu l-intizjattiva u jtemmu b’suċċess kwalifika sħiħa (Degree) f’Livell 6 tal-MQF hekk kif msemmija f’paragrafu 4.1 (iii), tiġi awtomatikament promossa fil-grad ta’ Learning Support Educator III fi Skala ta’ Salarju 10. F'tali każijiet, is-snin ta’ servizz bħala Learning Support Educator II għandhom ikunu meqjusa għall-progressjoni fuq bażi ta’ 4:1 (kull erba’ (4) snin fil-grad ta’ Learning Support Educator II għandhom jirriżultaw fi tnaqqis ta’ sena (1) għall-progress fl-Iskala tas-Salarju 9).

2.10. L-Iskala tas-Salarji għall-gradi kollha msemmija hawn fuq (2.2 – 2.9) huma supplimentati bil-Class Allowance rispettiv annwali flimkien mal-Work Resources Fund rispettiv annwali skond il-grad u l-iskala tas-salarju u huma suġġetti għal żidiet fis-sena kif stipulat fil-ftehim bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Malta Union of Teacher (MUT) iffirmat fil-21 ta’ Diċembru 2017.

2.11. Applikazzjonijiet laterali fl-istess grad minn uffiċjali pubbliċi mhumiex aċċettabbli.

2.12. L-aċċettazzjoni ta’ ħatra f’dan il-grad tfisser li kwanlunkwe applikazzjoni pendenti fi ħdan is-Servizz Pubbliku awtomatikament titqies bħala rinunzjata, sakemm dawn tal-aħħar ma jkunux applikazzjonijiet għal pożizzjonijiet SAAC jew applikazzjonijiet għal pożizzjoni definita meta l-uffiċjal ikkonċernat ikollu ħatra indefinita.

Dmirijiet

3. Id-dmirijiet għal dan il-post ta’ Learning Support Educators jinsabu fl-Anness A mehmuż ma’ din iċ-Ċirkolari.

Eliġibbiltà

4.1. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu
  1. ċittadini ta’ Malta; jew
  2. ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati dwar iċ-ċaqliq ħieles tal-ħaddiema; jew
  3. ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew
  4. kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom ma' persuni msemmija f’(a), (b) jew (c),  skont kif hemm fil-liġi jew fil-leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati msemmija hawn fuq; jew
  5. ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta' residenti li joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt ir-regolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar “Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta' residenza taħt ir-regolament 18(3) tal-istess regolamenti, flimkien mal-membri tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ngħataw permess ta’ residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Familji; jew
  6. Fil-pussess ta’ dokument tar-residenza maħruġ skont id-dokument ‘Status ta’ Residenza ta’ Ċittadini tar-Renju Unit u l-Membri tal-Familja tagħhom f’Malta skont il-Ftehim dwar l-Irtirar tar-Renju Unit u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u r-Regolamenti tal-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika.’
Għandu jintalab il-parir tat-Taqsima taċ-Ċittadinanza fi ħdan l-Aġenzija Komunita` Malta u  tat-Taqsima tal-Espatrijati fi ħdan l-Aġenzija Identita` Malta skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (c), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata skont il-ħtieġa dwar din il-materja.

ii. kapaċi jikkomunikaw fil-lingwa Maltija u fil-lingwa Ingliża; u;

iii. fil-pussess ta’ kwalifika rikonoxxuta sħiħa (Degree) f’Livell 6 tal-MQF (suġġett għal minimu ta’ 180 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti *) fl-Inclusive Education jew kwalifika komparabbli;

iv. Jekk ma jkunx hemm applikazzjonijiet minn kandidati eliġibbli skont paragarafu 4.1 (iii) u/jew ma jkunx hemm biżżejjed kandidati li kkwalifikaw, l-eleġibbiltà tiġi estiża għal dawk l-applikanti li jkollhom fil-pussess tagħhom kwalifika rikonoxxuta sħiħa (Diploma) f’Livell 5 tal-MQF (suġġett għal minimu ta’ 60 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti *) fl-Inclusive Education jew kwalifika komparabbli;

v. Jekk ma jkunx hemm applikazzjonijiet minn kandidati eliġibbli skont paragarafu 4.1 (iv) u/jew ma jkunx hemm biżżejjed kandidati li kkwalifikaw, l-eleġibbiltà tiġi estiża għal dawk l-applikanti li jkollhom fil-pussess tagħhom kwalifika rikonoxxuta sħiħa (Certificate) f’Livell 5 tal-MQF (suġġett għal minimu ta’ 30 kreditu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti *) fl-Inclusive Education jew kwalifika komparabbli.

* Kwalifika rikonoxxuta komparabbli ma 30/60/180 ECTS/ECVET kretti (skont kif applikabbli), hekk kif applikabbli hija accetta biss suggett ghal dikjarazzjoni formali ta' rikonoxximent mill-MFHEA li tigi sottomessa mal-applikazzjoni.

Dawk li huma diġa impjegati mal-iskejjel tal-Istat bħala LSE I jew LSE II u jixtiequ jiprogressaw għal grad ogħla, iridu isegwu listruzzjonijiet mil-links li ġejjin:

LSEII

jew

LSE III

Applikanti ingaġġati bħala LSE Supplimentari iridu japplikaw għal din is-sejħa biex jilħqu grad ta’ LSE. 

vi. Uffiċjali pubbliċi li japplikaw għal dan il-post iridu jkunu kkonfermati fil-ħatra kurrenti tagħhom.

4.2. (i) Kwalifiki f’livell ogħla minn dak imsemmi hawn fuq jiġu aċċettati għal finijiet ta’ eliġibbiltà, sakemm jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-suġġett speċifikat. Kwalifika ta’ Masters f’Livell 7 tal-MQF, jew ekwivalenti, għanda tinkludi minimu ta’ 90 krettu ECTS/ECVETS jew ekwivalenti*.

* Kwalifiki ta' Masters rikonuxxuta b'minimu ta' 60 ECTS/ECVET kretti hija aċċettata biss suġġett għal dikjarazzjoni formali ta' rikonoxximent ta' Masters mill-MFHEA li tiġi sottomessa mal-applikazzjoni.

(ii) Barra minn hekk, kandidati li għadhom ma kisbux formalment l-ebda waħda mill-kwalifiki msemmija hawn fuq xorta jiġu kkunsidrati. Dawn il-kandidati għandhom jissottomettu evidenza li ġew approvati għall-għoti tal-kwalifika inkwistjoni. 

(iii) Aktar minn hekk, kandidati li bħalissa qed isegwu programm ta’ studju rikonoxxut f’livell tal-MQF ogħla minn dak mitlub hawn fuq jiġu kkunsidrati wkoll. Dawn il-kandidati għandhom jissottomettu evidenza li temmew b’suċċess il-kretti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti, u laħqu l-livell tal-MQF meħtieġ, sal-ħin u d-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet. 

4.3. Barra min hekk, skont il-ftehim settorjali tal-edukazzjoni ffirmat mill-Gvern u mill-Għaqda tal-Għalliema ta’ Malta (MUT) fil-21 ta’ Diċembru 2017, il-kriteriji tal-eliġibbilità msemmijia fil-partagrafi 4.1 (i) sa (v) hawn fuq, jieħdu f’kunsiderazzjoni, is-snin kollha preċedenti ta’ servizz sodisfaċenti fil-grad relevanti u l-kwalifiki akkumulati mill-applikanti. B’hekk, servizz f’rwoli ogħla jew ekwivalenti sal-ħin u d-data ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, li jista’ jinkludi rwoli mhux regolati minn dan l-istess ftehim, ma jeskludix kandidati potenzjali milli japplikaw u jiksbu l-eliġibbilità għal gradi ekwivalenti u/jew gradi anqas.

4.4. Uffiċjali Pubbliċi li għandhom grad fi klassi partikolari, u li ngħataw il-ħatra ta’ Officer in Scale permezz ta’ deċiżjoni tal-Grievances Unit fl-istess skala ta’ dak ta’ grad ogħla fl-istess klassi, huma eliġibbli li japplikaw għal gradi miftuħa għal uffiċjali li għandhom tali grad ogħla bl-istess skala ta’ dik tal-ħatra ta’ Officer in Scale.

Is-snin ta’ servizz mid-data ta’ meta ġiet effettiva l-ħatra bħala Officer in Scale jgħoddu bħala parti mis-snin ta’ servizz mitluba fis-sejħa t’applikazzjonijiet.

Kwalunkwe kriterju ieħor t’eliġibbilta’ għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa t’applikazzjonijiet.

4.5. Uffiċjali pubbliċi li bħalissa għandhom ħatra bħala Uffiċjal fil-Grad huma kkunsidrati fuq bażi personali li jappartjenu għall-Klassi/Stream tal-grad sostantiv immedjatament preċedenti tagħhom, u jistgħu japplikaw fuq il-bażi tal-iskala kurrenti tagħhom bħala Uffiċjal fil-Grad, li għandha tkun ekwivalenti għal, jew ogħla minn, dak li hu meħtieġ minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.         
 
Is-snin ta’ servizz mid-data effettiva tal-ħatra bħala uffiċjal fil-Grad huma kkalkulati għall-iskop li jissodisfaw is-snin meħtieġa ta’ ‘servizz fil-grad’ kif stipulat fis-sejħiet għall-applikazzjonijiet. 
 
Kwalunke rekwiżit ieħor ta’ eliġibbiltà għall-post/pożizzjoni għandu jintlaħaq f’termini ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.        

4.6. L-applikanti għandhom ikunu ta’ kondotta xierqa għall-post li għalih saret l-applikazzjoni. Fil-każ ta’ applikanti li diġà qegħdin fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta, il-GP 47 għandu jintalab mill-HR Unit tal-ministeru/dipartiment li joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet mingħand id-Direttur responsabbli għall-HR fejn l-applikanti jkunu qed iservu, filwaqt li dawk li japplikaw minn barra s-Servizz Pubbliku għandom jipproduċu Ċertifikat tal-Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorità kompetenti oħra mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni u jiddikjaraw jekk qatt kinux fis-Servizz tal-Gvern, u jagħtu d-dettalji. 

4.7. Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.6 hawn fuq, mhux biss sal-ħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

4.8. L-applikanti huma obbligati li jinfurmaw immedjatament lill-Bord tal-Għażla (jekk ir-riżultat għadu ma ġiex ippublikat, f'liema każ l-applikazzjoni għandha tiġi rtirata mill-applikant) jew l-HR Unit tal-mininteru / dipartiment minn fejn inħarġet is-sejħa (jekk ir-riżultat ikun ġie ppublikat) dwar kwalunkwe bidla fl-istatus tal-ħatra tagħhom mid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni sad-data tal-għeluq, jew hekk kif jiġu msejħa għall-ħatra bħala riżultat ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, skont il-każ. In-nuqqas ta' osservanza ta' din l-istruzzjoni jista' jwassal għal azzjoni dixxiplinarja. Min-naħa tiegħu, fil-bidu tal-intervista, il-Bord tal-Għażla għandu jitlob lill-kandidat jiddikjara kull bidla fl-istatus tal-ħatra attwali tiegħu/tagħha mid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni.

4.9. L-applikanti prospettivi għandhom jaraw id-dispożizzjonijiet ġenerali marbuta ma’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand l-MFHEA, jew awtorità pertinenti oħra, kif applikabbli (ara l-ħolqa aktar ‘l isfel).

Ministry / Department :

Ministry for Education, Sport, Youth, Research and Innovation

Contact Persons :

Edu Servizz.gov

Address :

Great Siege Road,Floriana,VLT2000

Telephone :

153

Email address :

[email protected]

 • Nota

 • F'każ ta' konflitt fl-interpretazzjoni ta' xi parti/jiet mis -sejħa għall-applikazzjonijiet, l-interpretazzjoni finali trid tkun dik tal-verżjoni Maltija tas-sejħa.