Dettalji tax-Xogħol

 • Avatar

  Post Ta’ Graduate Engineer (Electrical)/ Junior Engineer (Electrical)/Engineer (Electrical)

   Nru. ta' Referenza Gazzetta tal-Gvern datata il-15 ta' Mejju, 2020


  Pubbliku Ġenerali  

  Indefinita  

  Tekniċi u Industrijali
  Data ppubblikata: 15/05/2020 14:00
  Data tal-għeluq: 29/05/2020 19:00
  Ministeru: Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali
  Dipartiment: Facilita’ għal Kura fit-Tul San Vinċenz De Paul

Konnessjoni
Ara d-dokument English 
Ara d-dokument Maltese 
Ara d-dokument Annex A 
1. Is-Segretarju Permanenti, Ministeru Għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjeta’ Soċjali jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Graduate Engineer (Electrical)/Junior Engineer (Electrical)/Engineer (Electrical) fil-Ministeru Għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjeta’ Soċjali

2.1 Din il-ħatra hija soġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ sena.

2.2 Is-salarju ta’ Graduate Engineer (Electrical) huwa ta’ Skala ta’ Salarju 10, li fis-sena 2020 huwa ta’ €20,603 fis-sena, li jiżdied b’€407.67 fis-sena sa massimu ta’ €23,049.

2.3 Persuna fil-grad ta’ Graduate Engineer (Electrical) tiġi promossa għall-grad ta’ Junior Engineer (Electrical) fi Skala ta’ Salarju 9 (€21,933 x €447.33 - €24,617), wara li tkun kisbet il-Warrant biex tipprattika l-professjoni ta’ Engineer u jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.4 Persuna magħżula li jkollha il-Warrant biex tipprattika l-professjoni ta’ Engineer tinħatar Junior Engineer (Eletrical) fi Skala ta’ Salarju 9 (€21,933 x €447.33 - €24,617), filwaqt li jekk il-persuna magħżula jkollha mill-inqas tliet (3) snin prattika professjonali wara li tkun kisbet il-Warrant tinħatar mill-ewwel Engineer (Electrical) fi skala ta’ Salarju 8 (€23,358 x €486.83 - €26,279).

2.5 Persuna fil grad ta’ Junior Engineer (Electrical) tiġi promossa għall-grad ta’ Engineer (Electrical) fi Skala ta’ Salarju 8 (€23,358 x €486.83 - €26,279) wara sentejn (2) servizz fil-grad, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.6 Persuna fil-grad ta’ Engineer (Electrical) fi Skala ta’ Salarju 8, li jkollha mill-inqas tmien (8) snin ta’ prattika professjonali fis-Servizz Pubbliku/Settur Pubbliku wara li tkun kisbet il-Warrant, titla’ għal Skala ta’ Salarju 7 (€24,894 x €531.17 - €28,081) jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti, filwaqt li ż-żmien kwalifikanti ta’ tmien (8) snin jitnaqqas għal sitt (6) snin fil-każ ta’ Engineers li jkollhom kwalifika ta’ wara l-gradwazzjoni approvata.

2.7 Persuna fil-grad ta’ Junior Engineer (Electrical) fi Skala ta’ Salarju 9 u persuna fil-grad ta’ Engineer (Electrical) fi Skala ta’ Salarju 8 tkun intitolata wkoll għal Performance Bonus sa massimu ta’ 15% tas-salarju basiku tagħha, kif ukoll tingħata market corrector ta’ €1,500 fis-sena. Persuna fil-grad ta’ Engineer (Electrical) fi Skala ta’ Salarju 7 tkun intitolata għal Performance Bonus sa massimu ta’ 15% tas-salarju basiku tagħha, kif ukoll tingħata market corrector ta’ €2,500 fis-sena. 

2.8 Il-persuna nnominata tkun intitolata għall-benefiċċji oħra u soġġetta għall-kundizzjonijiet u obbligi li jkunu mniżżlin fi kwalunkwe ftehim rilevanti bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Unions kompetenti.Dmirijiet

3. Wieħed jista' jara d-dmirijiet għal din il-post ta' Graduate Engineer (Electrical)/Junior Engineer (Electrical)/Engineer (Electrical) fl-Anness A li tinsab ma' din iċ-Ċirkolari.

Eliġibbiltà

4.1. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu:
  1. ċittadini ta’ Malta; jew
  2. ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’ leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew
  3. ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew
  4. kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom ma persuni msemmija f’(a), (b) jew (ċ),  skont kif hemm fil-liġi jew fil-leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati msemmija hawn fuq; jew
  5. ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta' residenti li joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt ir-regolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar “Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta' residenza taħt ir-regolament 18 (3) tal-istess regolamenti, flimkien mal-membri tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiż terzi li jkunu ngħataw permess ta’ residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Rijunifikazzjoni tal-Familji.
Il-parir tad-Dipartiment għall-Affarijiet taċ-Ċittadinanza u Expatriates fi ħdan l-Aġenzija Identity Malta għandu jiġi mfittex skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni tal-provvedimenti imsemmija hawn fuq.

Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (ċ), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata skont il-ħtieġa dwar din il-materja.

 1. kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u dik Ingliża;

      iii. fil-pussess ta’ kwalifika Bachelor’s rikonoxxuta f’Livell 6 tal-MQF (suġġetta għall-minimu ta’ 180 ECTS/ECVET credits, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi mibdija minn Ottubru 2003) fl-Inġinerija Elettrika jew kwalifika professjonali kumparabbli, li fiż-żmien relevanti, tkun rikonoxxuta mill-Engineering Board għall-għoti tal-Warrant tal-Inġinerija kif irregolat mill-provizzjoni f’Kapitolu 321 tal-Att VII tal-1988 (Engineering Profession Act) fil-Kodiċi Ċivili.

Uffiċjali pubbliċi li japplikaw għal dan il-post iridu jkunu kkonfermati fil-ħatra kurrenti tagħhom.

4.2. Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eliġibbilita’, sakemm dawn ikunu fis-suġġetti mitluba.  

Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki imsemmija hawn fuq formalment xorta jiġu ikkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew appovati għall-għoti tal-kwalifiki imsemmija jew inkella jkunu lestew b’suċċess il-krediti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti, meħuda bħala parti minn programm ta’studju ta’ livell ogħla tal-MQF rikonoxxut, kif mitlub fil-kriterji tal-eliġibilita’ ta’ hawn fuq, sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa ghall-applikazzjonijiet.

4.3. Uffiċjali Pubbliċi li għandhom grad fi klassi partikolari, u li ngħataw il-ħatra ta’ Officer in Scale permezz ta’ deċiżjoni tal-Grievances Unit fl-istess skala ta’ dak ta’ grad ogħla fl-istess klassi, huma eliġibbli li japplikaw għal gradi miftuħa għal uffiċjali li għandhom tali grad ogħla bl-istess skala ta’ dik tal-ħatra ta’ Officer in Scale.

Is-snin ta’ servizz mid-data ta’ meta ġiet effettiva l-ħatra bħala Officer in Scale jgħoddu bħala parti mis-snin ta’ servizz mitluba fis-sejħa t’applikazzjonijiet.

Kwalunkwe kriterju ieħor t’eliġibbilta’ għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa t’applikazzjonijiet.

4.4 L-applikanti jridu jkunu ta’ kondotta li hi xierqa għall-post li l-persuna qed tapplika ghaliha (applikanti li diġa’ qegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jridu jippreżentaw is-Service and Leave Record Form (GP 47) aġġornat u maħruġ mhux aktar tard minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni; filwaqt li dawk li japplikaw minn barra jridu jippreżentaw Ċertifikat riċenti tal-Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorita’ oħra kompetenti mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk qatt kinux impjegati tal-Gvern qabel u jagħtu d-dettalji).

4.5. Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.4 hawn fuq, mhux biss sal-ħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

4.6. L-applikanti prospettivi għandhom jaraw il-proviżżjonijiet ġenerali marbuta ma’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand l-MQRIC, jew awtorita’ pertinenti oħra, kif applikabbli (ara l-link aktar ‘l isfel).

Ministry :

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Contact Person :

Mary Mifsud / Maria Farrugia

Address :

38, Ordnance Street, Valletta

Telephone :

2590 3451 / 3354

Email address :

recruitment.mfcs@gov.mt


 • Nota

 • Kull sejħa għall-Applikazzjonijiet tagħlaq fis-sebgħa ta' filgħaxija tad-data rispettiva jekk ma jkunx indikat mod ieħor.
 • F'każ ta' konflitt fl-interpretazzjoni ta' xi parti/jiet mis -sejħa għall-applikazzjonijiet, l-interpretazzjoni finali trid tkun dik tal-verżjoni Maltija tas-sejħa.