Dettalji tax-Xogħol

 • Avatar

  Allied Health Professional (Medical Laboratory Science) fuq bażi full-time/part-time

   Nru. ta' Referenza Gazzetta tal-Gvern datata 02/06/2023


  Pubbliku Ġenerali  

  Indefinita  

  Kura tas-Saħħa, Medika u Caring
  Data ppubblikata: 02/06/2023 12:00
  Data tal-għeluq: 19/06/2023 13:30
  Ministeru: Ministeru tas-Saħħa

Konnessjoni
Ara d-dokument English 
Ara d-dokument Malti 
Ara d-dokument duties 
1. Id-Direttur Ġenerali (People Management) Ministeru għas-Saħħa tilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Allied Health Professional (Medical Laboratory Science) fuq bażi full-time / part-time fil-Ministeru għas-Saħħa.

2.1 Din il-ħatra hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ sena (1).  

2.2 Is-salarju ta’ Allied Health Professional bid-Degree f'Livell 6 tal-MQF (suġġett għal minimu ta' 180 kreditu tal-ECTS/ECVET jew ekwivalenti) huwa ta’ Skala ta' Salarju 10, li fis-sena 2023 huwa ta’ €23,029.57 fis-sena, li jiżdied b’€407.67 fis-sena sa massimu ta’ €25,475.59.

Persuna fil-grad ta' Allied Health Professional li minbarra r-rekwiżit stipulat f'paragrafu 2.2, għandhom ukoll fill-pussess tagħhom Master's Degree f'Livell 7 tal-MQF (suġġett għal minimu ta' 90 kreditu tal-ECTS/ECVET jew ekwivalenti) jew PhD f'Livell 8 tal-MQF rilevanti u rikonoxxuti, jinħatru mad-dħul bħala Senior Allied Health Professional fi Skala ta' Salarju 8 (€26,048.25 x €486.83 - €28,969.23).

2.3 Persuna fil-grad ta’ Allied Health Professional titla’ fi Skala ta' Salarju 9 (€24,494.79 x €447.33 - €27,178.77) wara sentejn (2) snin servizz fil-grad, jekk tkun qdiet dmirha b’mod sodisfaċenti.

2.4 Persuna fil-grad ta’ Allied Health Professional tiġi promossa għall-grad ta’ Senior Allied Health Professional fi Skala ta' Salarju 8 (€26,048.25 x €486.83 - €28,969.23) wara tliet (3) snin servizz sodisfaċenti fil-grad ta’ Allied Health Professional fi Skala ta' Salarju 9.

Persuna fil-ħatra ta' Allied Health Professional li fil-kors tad-dmirijiet tagħha tikseb Postgraduate Master's f'Livell 7 tal-MQF (suġġett għal minimu ta' 90 kreditu tal-ECTS/ECVET jew ekwivalenti) jew PhD f'Livell 8 tal-MQF rilevanti u rikonoxxuti, għandha titla' minnufih għal Skala ta' Salarju 8 bħala Senior Allied Health Professional.

2.5 Persuna fil-ħatra ta' Senior Allied Health Professional (Skala ta' Salarju 8) b'mill-inqas ħames (5) snin servizz sodisfaċenti fil-grad ta' Senior Allied Health Professional fi Skala ta' Salarju 8 u ċertifikat ta' tlestija b'suċċess talCompetency Programme u Evaluation Framework (CAF) tiġi promossa għall-grad ta' Allied Health Practitioner fi Skala ta' Salarju 7 (€27,697.53 x €531.17 - €30,884.55) kemm mid-data tal-otteniment tas-snin tas-servizz stipulat kif ukoll it-tlestija b'suċċess tal-CAF.

Persuna fil-ħatra ta' Senior Allied Health Professional (Skala ta' Salarju 8) fil-pussess ta' Postgraduate Master's f'Livell 7 tal-MQF (suġġett għal minimu ta' 90 kreditu tal-ECTS / ECVET jew ekwivalenti) jew PhD f'Livell 8 tal-MQF rilevanti u rikonoxxuti, b'mill-inqas sentejn (2) servizz sodisfaċenti bħala Senior Allied Health Professional u ċertifikat ta' tlestija b'suċċess tal-Competency Programme u Evaluation Framework (CAF), għandhom jiġu promossi fil-grad ta' Allied Health Practitioner fi Skala ta' Salarju 7 (€27,697.53 x €531.17 - €30,884.55). Fil-każ ta' Uffiċjali li ma jkollhomx iċ-ċertifikat ta' tlestija b'suċċess tal-Competency Programme u Evaluation Framework mat-tlestija ta' sentejn (2) servizz sodisfaċenti fil-grad, għandu jiġi promoss għal Allied Health Practitioner bil-kundizzjoni li tikseb din iċ-ċertifikazzjoni fi żmien sena (1) mill-ħatra ta' Allied Health Practitioner fi Skala ta' Salarju 7. Uffiċjali li jonqsu milli jippreżentaw tali ċertifikazzjoni fil-qafas ta' żmien stipulat għandhom jerġgħu lura awtomatikament għal Senior Allied Health Professional fi Skala ta' Salarju 8.


2.6 Persuna maħtura tkun intitolata għall-benefiċċji l-oħra tali, u suġġetta għall-kundizzjonijiet u obbligi oħra tali li jkunu mniżżlin fi kwalunkwe ftehim rilevanti bejn il-Gvern u l-Unjin kompetenti.

2.7 Applikazzjonijiet laterali minn uffiċjali pubbliċi li diġà għandhom ħatra fl-istess grad li qiegħda tkun reklamata huma permessi biss jekk il-qasam ta’ speċjalizzazzjoni tal-post vakanti huwa differenti minn dak tal-applikant u jeħtieġ kwalifika speċifika relatata bħala rekwiżit ta’ eliġibbiltà, li l-applikant irid jissodisfa.

2.8 L-aċċettazzjoni ta’ ħatra f’dan il-grad tfisser li kwanlunkwe applikazzjoni pendenti fi ħdan is-Servizz Pubbliku awtomatikament titqies bħala rinunzjata, sakemm dawn tal-aħħar ma jkunux applikazzjonijiet għal pożizzjonijiet SAAC/ADAC jew applikazzjonijiet għal pożizzjoni definita.

Dmirijiet

3.1 Wieħed jista' jara d-dmirijiet għal dan il-post ta' Allied Health Professional (Medical Laboratory Science) fl-Anness A li tinsab ma' din iċ-Ċirkolari.

Aktar dettalji dwar id-dmirijiet marbuta ma' dan il-post jistgħu jinkisbu mid-Diviżjoni tal-People Management, Ministeru għas-Saħħa, 15, Palazzo Castellania, Triq Merkanti, Valletta, VLT 1171 li tista' jiġi kkuntattjat ukoll permezz tal-email fuq [email protected].

3.2 Persuna maħtura tista' tkun meħtieġa li twettaq dmirijiet fi kwalunkwe servizz għall-kura tas-saħħa tal-Gvern ta' Malta skont id-diskrezzjoni tal-Amministrazzjoni.

3.3. Persuna maħtura tista' tkun meħtieġa taħdem fuq bażi ta' xift li jinkludi xogħol bil-lejl skont rosters stabiliti fil-Ministeru għas-Saħħa. Allied Health Professionals ingaġġati fuq bażi part-time ikunu meħtieġa li jaħdmu minimu ta' 20 siegħa fil-ġimgħa u allokati f'rosters u sezzjonijiet skont l-eżiġenzi tas-servizz.Eliġibbiltà

4.1 Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu
  1. ċittadini ta’ Malta; jew
  2. ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati dwar iċ-ċaqliq ħieles tal-ħaddiema; jew
  3. ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew
  4. kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom ma' persuni msemmija f’(a), (b) jew (c),  skont kif hemm fil-liġi jew fil-leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet  ta’ trattati msemmija hawn fuq; jew
  5. ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta' residenti li joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt ir-regolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar “Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta' residenza taħt ir-regolament 18(3) tal-istess regolamenti, flimkien mal-membri tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ngħataw permess ta’ residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Familji; jew
  6. Fil-pussess ta’ dokument tar-residenza maħruġ skont id-dokument ‘Status ta’ Residenza ta’ Ċittadini tar-Renju Unit u l-Membri tal-Familja tagħhom f’Malta skont il-Ftehim dwar l-Irtirar tar-Renju Unit u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u r-Regolamenti tal-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika.’
Għandu jintalab il-parir tat-Taqsima taċ-Ċittadinanza fi ħdan l-Aġenzija Komunita` Malta u  tat-Taqsima tal-Espatrijati fi ħdan l-Aġenzija Identita` Malta skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (c), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata skont il-ħtieġa dwar din il-materja.

ii.(a) profiċenti fil-lingwa Maltija. Għaldaqstant, kandidati li m'humiex profiċenti fil-lingwa Maltija xorta ser jiġu kkunsidrati imma għandhom jipprovdu evidenza ta' profiċjenza bażika fil-lingwa Maltija qabel il-konferma fil-ħatra li hi fi żmien sena mill-ingaġġ, billi jgħaddu b'suċċess mill-eżami fil-Basic Medical Maltese for the Healthcare Profession Part 1 tal-Universita' ta' Malta. Il-kors li uffiċjalment iwassal għal dan l-eżami huwa l-Course in Basic Medical Maltese for the Healthcare Profession Part 1 immexxi mid-Dipartiment tal-Malti tal-Universita' ta' Malta. Kwalunkwe ħlas relatat mal-kors jew assessjar tiegħu jridu jiġu mħallsa mill-kandidati prospettivi magħżula. Madankollu, tali spejjeż jistgħu jiġu applikati biex jitħallsu lura permezz tal-iSkema tal-Continuous Professional Development (CPD).

U

(b) profiċjenti fil-lingwa Ingliża;

Billi

 • jipprovdu, sad-data tal-intervista, evidenza li l-kwalifika primarja fl-Allied Health Profession ġiet segwita billingwa Ingliża;
Jew

 • jipprovdu sad-data tal-intervista, ċertifikat validu tal-IELTS (International English Language Testing System) ta' band score medju ta' 6 jew ogħla f'dominji ta' komprensjoni, qari, kitba u lingwa mitkellma. Kwalifika ċċertifikata ekwivalenti għal IELTS Livell 6 (ta' band score medju ta' 6) eż. GCSE / Cambridge Grad Ċ, TOEFL (IBT): 60-80, CEFR: B2 jkunu aċċettati;
Jew

 • jipprovdu dokumentazzjoni li turi tal-inqas sitt (6) xhur esperjenza ta' xogħol iċċertifikata full-time bħala Allied Health Professional rreġistrata fir-Renju Unit jew fl-Irlanda jew kwalunkwe pajjiż ieħor li jitkellmu l-Ingliż fejn l-Ingliż huwa l-lingwa primarja u / jew uffiċjali.


iii. fil-pussess ta' kwalifika rikonoxxuta f'Livell 6 tal-MQF (suġġetta għal minimu ta' 180 kreditu tal-ECTS / ECVET jew ekwivalenti*) fil-Medical Laboratory Science jew kwalifika ekwivalenti, rikonoxxuta, kumparabbli U jkunu f'pussess ta' ċertifikat tar-reġistrazzjoni fil-Medical Laboratory Science mal-Kunsill ta' Professjonisti Kumplimentari għall-Mediċina f'Malta.

*Kwalifika rikonoxxuta komparabbli ma' 180 ECTS/ECVET krediti, kif applikabbli hija aċċettata biss soġġett għal dikjarazzjoni ta' rikonoxximent formali MQRIC li tiġi sottomessa mal-applikazzjoni. 

iv. Uffiċjali pubbliċi li japplikaw għal dan il-post iridu jkunu kkonfermati fil-ħatra attwali tagħhom, sakemm il-ħatra attwali ma tkunx fi klassi/linja ta’ karriera differenti jew f’pożizzjoni definita. Riverżjoni għal ħatra preċedenti mhux ikkonfermata mhijiex possibbli.
      
4.2 (i) Kwalifiki f’livell ogħla minn dak imsemmi hawn fuq jiġu aċċettati għal finijiet ta’ eliġibbiltà, sakemm jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-suġġett speċifikat. 

(ii) Barra minn hekk, il-kandidati li għadhom ma kisbux formalment ir-rekwiżiti speċifikati fil-paragrafu 4.1.iii xorta se jiġu kkunsidrati, sakemm jissottomettu evidenza li jikkwalifikaw għal dawn ir-rekwiżiti sa l-1 ta' Ottubru, 2023. Jekk jintgħażlu, dawn il-kandidati għandhom jipproduċu r-rekwiżiti indikati. fil-paragrafu 4.1.iii qabel il-ħatra. Madankollu, kandidati magħżula li ma jipproduċux evidenza li laħqu dawn ir-rekwiżiti sa l-1 ta' Ottubru, 2023 se jiġu skwalifikati.

(iii) Aktar minn hekk, kandidati li bħalissa qed isegwu programm ta’ studju rikonoxxut f’livell tal-MQF ogħla minn dak mitlub hawn fuq jiġu kkunsidrati wkoll. Dawn il-kandidati għandhom jissottomettu evidenza li temmew b’suċċess il-kretti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti, u laħqu l-livell tal-MQF meħtieġ, sal-ħin u d-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet. 

4.3. Uffiċjali Pubbliċi li għandhom grad fi klassi partikolari, u li ngħataw il-ħatra ta’ Officer in Scale permezz ta’ deċiżjoni tal-Grievances Unit fl-istess skala ta’ dak ta’ grad ogħla fl-istess klassi, huma eliġibbli li japplikaw għal gradi miftuħa għal uffiċjali li għandhom tali grad ogħla bl-istess skala ta’ dik tal-ħatra ta’ Officer in Scale.

Is-snin ta’ servizz mid-data ta’ meta ġiet effettiva l-ħatra bħala Officer in Scale jgħoddu bħala parti mis-snin ta’ servizz mitluba fis-sejħa t’applikazzjonijiet.

Kwalunkwe kriterju ieħor t’eliġibbilta’ għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa t’applikazzjonijiet.

4.4 Uffiċjali pubbliċi li bħalissa għandhom ħatra bħala Uffiċjal fil-Grad huma kkunsidrati fuq bażi personali li jappartjenu għall-Klassi/Stream tal-grad sostantiv immedjatament preċedenti tagħhom, u jistgħu japplikaw fuq il-bażi tal-iskala kurrenti tagħhom bħala Uffiċjal fil-Grad, li għandha tkun ekwivalenti għal, jew ogħla minn, dak li hu meħtieġ minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.         
 
Is-snin ta’ servizz mid-data effettiva tal-ħatra bħala uffiċjal fil-Grad huma kkalkulati għall-iskop li jissodisfaw is-snin meħtieġa ta’ ‘servizz fil-grad’ kif stipulat fis-sejħiet għall-applikazzjonijiet. 
 
Kwalunke rekwiżit ieħor ta’ eliġibbiltà għall-post/pożizzjoni għandu jintlaħaq f’termini ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.        

4.5 L-applikanti għandhom ikunu ta’ kondotta xierqa għall-post li għalih saret l-applikazzjoni. Fil-każ ta’ applikanti li diġà qegħdin fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta, il-GP 47 għandu jintalab mill-HR Unit tal-ministeru/dipartiment li joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet mingħand id-Direttur responsabbli għall-HR fejn l-applikanti jkunu qed iservu, filwaqt li dawk li japplikaw minn barra s-Servizz Pubbliku għandom jipproduċu Ċertifikat tal-Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorità kompetenti oħra mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni u jiddikjaraw jekk qatt kinux fis-Servizz tal-Gvern, u jagħtu d-dettalji. 

4.6 Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.5 hawn fuq, mhux biss sal-ħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.

4.7 L-applikanti huma obbligati li jinfurmaw immedjatament lill-Bord tal-Għażla (jekk ir-riżultat għadu ma ġiex ippublikat, f'liema każ l-applikazzjoni għandha tiġi rtirata mill-applikant) jew l-HR Unit tal-mininteru / dipartiment minn fejn inħarġet is-sejħa (jekk ir-riżultat ikun ġie ppublikat) dwar kwalunkwe bidla fl-istatus tal-ħatra tagħhom mid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni sad-data tal-għeluq, jew hekk kif jiġu msejħa għall-ħatra bħala riżultat ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, skont il-każ. In-nuqqas ta' osservanza ta' din l-istruzzjoni jista' jwassal għal azzjoni dixxiplinarja. Min-naħa tiegħu, fil-bidu tal-intervista, il-Bord tal-Għażla għandu jitlob lill-kandidat jiddikjara kull bidla fl-istatus tal-ħatra attwali tiegħu/tagħha mid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni.

4.8 L-applikanti prospettivi għandhom jaraw id-dispożizzjonijiet ġenerali marbuta ma’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand l-MQRIC, jew awtorità pertinenti oħra, kif applikabbli (ara l-ħolqa aktar ‘l isfel).

Ministry / Department :

Ministeru għas-Saħħa

Diviżjoni tal-People Management 

15, Palazzo Castellania, 

Triq Merkanti, 

Valletta VLT 1171

Contact Persons :

Maureen Mahoney

Director General (People Management) 

Address :

People Management Division 

Telephone :

+356 22992604

Email address :

[email protected]

 • Nota

 • F'każ ta' konflitt fl-interpretazzjoni ta' xi parti/jiet mis -sejħa għall-applikazzjonijiet, l-interpretazzjoni finali trid tkun dik tal-verżjoni Maltija tas-sejħa.