Dettalji tax-Xogħol

 • Avatar

  Operations Manager

   Nru. ta' Referenza Ċirkulari Nru. HR/MTIP 2/2021


  Impjegati tas-Servizz Pubbliku  

  Indefinita  

  Tekniċi u Industrijali
  Data ppubblikata: 15/01/2021 12:00
  Data tal-għeluq: 29/01/2021 17:15
  Ministeru: Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali

Konnessjoni
Ara d-dokument English 
Ara d-dokument Maltese 
Ara d-dokument Annex A 
1. Id-Direttur (People Management), Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Operations Manager fil-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.

2.1. Din il-ħatra hija suġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ (12) -il xahar. 

2.2. Is-salarju ta’ Operations Manager huwa ta’ Skala ta' Salarju 7, li fis-sena 2021 huwa ta’ €25,656  fis-sena, li jiżdied b’€531.17 fis-sena sa massimu ta’ €28,843. 

2.3. Il-persuna nnominata tkun intitolata għal dawk il-benefiċċji l-oħra u suġġetta għal dawk il-kondizzjonijiet u obbligi oħra kif jkunu stipulati fi kwalunkwe ftehim pertinenti bejn il-Gvern ta' Malta u l-Unjoni kompetenti. 

2.4. Applikazzjonijiet laterali fl-istess grad minn uffiċjali pubbliċi mhumiex aċċettabbli.

2.5 L-aċċettazzjoni ta’ ħatra f’dan il-grad tfisser li kwanlunkwe applikazzjoni pendenti fi ħdan is-Servizz Pubbliku awtomatikament titqies bħala rinunzjata, sakemm dawn ta’ l-aħħar ma jkunux applikazzjonijiet għal pożizzjonijiet SAAC jew applikazzjonijiet għal pożizzjoni definita meta l-uffiċjal ikkonċernat ikollu ħatra indefinita.

Dmirijiet

3. Id-dmirijiet għal dan il-post ta’ Operations Manager jinsabu fl-Anness A mehmuż ma’ din iċ-Ċirkulari. 

Eliġibbiltà

4.1. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jew Uffiċjali Pubbliċi fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta li huma mislufin/detailed/deployed /attached ma’ Organizzazzjonijiet fis-Settur Pubbliku għandom ikunu konfermati filħatra kurrenti tagħhom u:  

a) Fil-grad ta’ Principal Technical Officer, li l-ħatra tagħhom f’dan il-grad tkun ġiet konfermata; JEW 

b) Fil-grad ta’ Works Manager I jew Technical Officer III u li ġew assimilati bħala Officers in Grade 9 jew Officers in Grade 8 skont Sezzjoni 3 tal-Ftehim tal-Gradi Tekniċi u li l-ħatra tagħhom f’dan il-grad ġiet konfermata; JEW 

c) Fil-grad ta’ Senior Technical Officer, li l-ħatra tagħhom f’dan il-grad tkun ġiet konfermata, u li huma filpussess ta’ mill-inqas Higher Technician Diploma (HTD) f’Livell 5 tal-MQF (suġġetta għall- minimu ta’ 60 ECTS/ECVET krediti jew ekwivalenti*) f'qasam tekniku relatat jew kwalifika rikonoxxuta professjonali komparabbli f'Livell 5 tal-MQF, u li għandhom mhux inqas minn ħames (5) snin esperjenza f’site project management u/jew workforce supervision; JEW 

d) Fil-grad ta’ Senior Technical Officer, li l-ħatra tagħhom f’dan il-grad tkun ġiet konfermata, u li huma filpussess ta’ kwalifika rikonoxxuta (ta’ sentejn (2) fuq bazi full-time jew ekwivalenti) f’ Livell 4 tal-MQF (suġġett għal minimu ta’ 120 ECTS/ECVET krediti jew ekwivalenti*) f'qasam tekniku relevanti u li għandhom sentejn (2) esperjenza ta’ xogħol pruvata flimkien ma’ ħames (5) snin esperjenza f’site project management u/jew workforce supervision; JEW

e) Fil-Klassi Teknika, liema ħatra f’din il-klassi ġiet ikkonfermata u li huma fil-pussess ta’ Baċellerat rikonoxxut f’Livell 6 tal-MQF (suġġetta għal minimu ta’ 180 ECTS/ECVET krediti jew ekwivalenti*) f’qasam tekniku jew kwalifika rikonoxxuta professjonali kumparabbli f’Livell 6 tal-MQF u ħames (5) snin esperjenza f’site project management /jew workforce supervision. 

Il-Higher Technician Diploma hija meqjusa bħala kwalifika f’Livell 5 tal-MQF (suġġetta għall-minimu ta’ 60 krettu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti*). Persuna li jkollha kwalifika rikonoxxuta f’Livell 4 tal-MQF (suġġetta għall-minimu ta’ 120 kretti ECTS/ECVET, jew ekwivalenti*), segwita b’sentejn (2) esperjenza xierqa u ppruvata, titqies bħala li tissodisfa l-klawsola ‘Higher Technician Diploma’ jew kwalifika rikonoxxuta professjonali komparabbli f’Livell 5 talMQF li tinsab f’paragrafu 4.1(c). Is-sentejn (2) esperjenza xierqa u ppruvata, iżda, ma jistgħux jingħaddu wkoll bħala parti mill-ħames (5) snin esperjenza oħra madatorja f’site project management u/jew workforce supervision. 

* Fin-nuqqas ta’ evidenza dokumentarja dwar l-ECTS/EVCET kretti jew sistema oħra ta’ kejl tal-kontenut tal-kors, il-bord tal-għażla għandu jevalwa l-programm ta’ studju sottomess u jiddetermina li huwa kompoarabbli ma’ 60/120/180 ECTS/ECVET kretti. (skont kif applikabbli), jista’ jintalab il-parir tal-MQRIC. 

4.2. Uffiċjali Pubbliċi li għandhom grad fi klassi partikolari, u li ngħataw il-ħatra ta’ Officer in Scale permezz ta’ deċiżjoni tal-Grievances Unit fl-istess skala ta’ dak ta’ grad ogħla fl-istess klassi, huma eliġibbli li japplikaw għal gradi miftuħa għal uffiċjali li għandhom tali grad ogħla bl-istess skala ta’ dik tal-ħatra ta’ Officer in Scale. 

Is-snin ta’ servizz mid-data ta’ meta ġiet effettiva l-ħatra bħala Officer in Scale jgħoddu bħala parti mis-snin ta’ servizz mitluba fis-sejħa ghall-applikazzjonijiet. 

Kwalunkwe kriterju ieħor ta’ eliġibbilta għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa t’applikazzjonijiet. 

4.3. Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eligibbilità, basta jkunu fis-suġġetti mitluba. 

Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki msemmija hawn fuq formalment xorta jiġu ikkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew approvati għall-għoti tal-kwalifiki msemmija jew inkella jkunu lestew b’suċċess ilkretti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti, meħuda bħala parti minn programm ta’ studju ta’ livell ogħla tal-MQF rikonoxxut, kif mitlub fil-kriterji ta' eliġibilta’ ta’ hawn fuq, sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet.

4.4. Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.3 hawn fuq, mhux biss salħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra. 

4.5. L-applikanti prospettivi għandhom jaraw id-dispożiżżjonijiet ġenerali marbuta ma’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand l-MQRIC, jew awtorita pertinenti oħra, kif applikabbli (ara l-ħolqa aktar ‘l isfel). 
DirectoratePeople Management Directorate, Minsitry for Transport, Infrastructure and Capital Projects
Contact Person Sharon Cauchi, Customer Care Unit
AddressBlock A, Francesco Buonamici Street, Floriana
Telephone      22927864
Email Address recruitment.mtip@gov.mt


 • Nota

 • F'każ ta' konflitt fl-interpretazzjoni ta' xi parti/jiet mis -sejħa għall-applikazzjonijiet, l-interpretazzjoni finali trid tkun dik tal-verżjoni Maltija tas-sejħa.